سال تولد : 1338
محل تولد : اهواز

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 174,294 درصد آراء : 54.20