سال تولد : 1323
محل تولد : اردبیل

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / نمین / نیر)
تعداد آراء : 231,080 درصد آراء : 51.60
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (اردبیل)
تعداد آراء : 231,080 درصد آراء : 51.60
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (اردبیل)
تعداد آراء : 231,080 درصد آراء : 51.60