سال تولد : 1344
محل تولد : چناران

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (طرقبه / چناران)
تعداد آراء : 87,296 درصد آراء : 32.00
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (طرقبه / چناران)
تعداد آراء : 87,296 درصد آراء : 32.00