سال تولد : 1339
محل تولد : شادگان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (شادگان)
تعداد آراء : 55,059 درصد آراء : 25.10
حوزه انتخابیه : خوزستان (شادگان)
تعداد آراء : 55,059 درصد آراء : 25.10
حوزه انتخابیه : خوزستان (شادگان)
تعداد آراء : 55,059 درصد آراء : 25.10