سال تولد : 1336
محل تولد : درگز

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (درگز)
تعداد آراء : 42,509 درصد آراء : 59.20