سال تولد : 1342
محل تولد : آبادان

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 63,592 درصد آراء : 40.20