سال تولد : 1329
محل تولد : رشت

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 285,536 درصد آراء : 25.90
حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 285,536 درصد آراء : 25.90
حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 285,536 درصد آراء : 25.90
حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 285,536 درصد آراء : 25.90