نام پدر : محمد
سال تولد : 1332
محل تولد : قائنات

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (قائنات)
تعداد آراء : 48,792 درصد آراء : 38.10