نام پدر : غلامرضا
سال تولد : 1335
محل تولد : فردوس

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (طبس / فردوس)
تعداد آراء : 62,528 درصد آراء : 42.40
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (طبس / فردوس)
تعداد آراء : 62,528 درصد آراء : 42.40