آقای ابوالفضل حسن بیکی سال تولد : 1337
محل تولد : دامغان


سوابق و فعالیت ها:
- وزارت نفت

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : سمنان (دامغان)
تعداد آراء : 17,244 درصد آراء : 34.90

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
حوزه انتخابیه : سمنان (دامغان)
تعداد آراء : 37,757 درصد آراء : 34.50
حوزه انتخابیه : سمنان (دامغان)
تعداد آراء : 37,757 درصد آراء : 34.50