نام پدر : ولی اله
سال تولد : 1329


حوزه انتخابیه : مازندران (ساری)
تعداد آراء : 148,113 درصد آراء : 37.00
حوزه انتخابیه : مازندران (ساری)
تعداد آراء : 148,113 درصد آراء : 37.00