نام پدر : سیدمحمود
سال تولد : 1325
محل تولد : یزد

حوزه انتخابیه : یزد (میبد)
تعداد آراء : 53,721 درصد آراء : 47.70
حوزه انتخابیه : یزد (اردکان)
تعداد آراء : 53,721 درصد آراء : 47.70