نام پدر : احمد
سال تولد : 1321
محل تولد : کرمانشاه

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 127,407 درصد آراء : 26.60