نام پدر : محمدعلی
سال تولد : 1331
محل تولد : مراغه

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میاندوآب)
تعداد آراء : 121,945 درصد آراء : 43.90
حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (میاندوآب)
تعداد آراء : 121,945 درصد آراء : 43.90
حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (میاندوآب)
تعداد آراء : 121,945 درصد آراء : 43.90