جلال رشیدی کوچی نام پدر : جلیل
سال تولد : 1363

 

حوزه انتخابیه : فارس (مرودشت)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون تلفیق سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۶ " جلال رشیدی کوچی"