نام پدر : حسنعلی
سال تولد : 1329
محل تولد : شیراز

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 121,802 درصد آراء : 64.10