نام پدر : محمد
سال تولد : 1325
محل تولد : بندرعباس

حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرعباس)
تعداد آراء : 126,868 درصد آراء : 46.90
حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرعباس)
تعداد آراء : 126,868 درصد آراء : 46.90
حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرعباس)
تعداد آراء : 126,868 درصد آراء : 46.90
حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرعباس)
تعداد آراء : 126,868 درصد آراء : 46.90