نام پدر : امیرحسین
سال تولد : 1318
محل تولد : نهاوند

حوزه انتخابیه : همدان (نهاوند)
تعداد آراء : 64,752 درصد آراء : 41.50
حوزه انتخابیه : همدان (نهاوند)
تعداد آراء : 64,752 درصد آراء : 41.50
حوزه انتخابیه : همدان (نهاوند)
تعداد آراء : 64,752 درصد آراء : 41.50
حوزه انتخابیه : همدان (نهاوند)
تعداد آراء : 64,752 درصد آراء : 41.50