نام پدر : جعفرقلی
سال تولد : 1337

حوزه انتخابیه : خوزستان (مسجد سلیمان)
تعداد آراء : 80,934 درصد آراء : 49.70