نام پدر : غلامعلی
سال تولد : 1314
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,629 درصد آراء : 34.00