نام پدر : صفرعلی
سال تولد : 1324
محل تولد : بندر انزلی

حوزه انتخابیه : گیلان (بندر انزلی)
تعداد آراء : 57,437 درصد آراء : 60.80
حوزه انتخابیه : گیلان (بندر انزلی)
تعداد آراء : 57,437 درصد آراء : 60.80