نام پدر : محمدعلی
سال تولد : 1337
محل تولد : دزفول

حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)
تعداد آراء : 75,042 درصد آراء : 54.70