نام پدر : عبدالله
سال تولد : 1321
محل تولد : مهاباد

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (بوکان)
تعداد آراء : 58,866 درصد آراء : 42.30
حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (بوکان)
تعداد آراء : 58,866 درصد آراء : 42.30