نام پدر : احمد
سال تولد : 1320
محل تولد : میناب

حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرعباس)
تعداد آراء : 126,868 درصد آراء : 45.20
حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرعباس)
تعداد آراء : 126,868 درصد آراء : 45.20
حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرعباس)
تعداد آراء : 126,868 درصد آراء : 45.20
حوزه انتخابیه : هرمزگان (میناب)
تعداد آراء : 126,868 درصد آراء : 45.20