نام پدر : سیدیونس
سال تولد : 1334
محل تولد : قم

حوزه انتخابیه : گیلان (تالش)
تعداد آراء : 86,843 درصد آراء : 51.80
حوزه انتخابیه : گیلان (تالش)
تعداد آراء : 86,843 درصد آراء : 51.80
حوزه انتخابیه : گیلان (تالش)
تعداد آراء : 86,843 درصد آراء : 51.80