نام پدر : امیر
سال تولد : 1318

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 58,510 درصد آراء : 36.50
حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 58,510 درصد آراء : 36.50