نام پدر : صدرالله
سال تولد : 1336

حوزه انتخابیه : مازندران (نوشهر)
تعداد آراء : 118,418 درصد آراء : 44.80