نام پدر : سیدمصطفی
سال تولد : 1309

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,629 درصد آراء : 35.40