نام پدر : حسن
سال تولد : 1333

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب)
تعداد آراء : 61,935 درصد آراء : 53.10