نام پدر : سردار
سال تولد : 1342
محل تولد : فارسان


حوزه انتخابیه : خوزستان (شوشتر)
تعداد آراء : 61,435 درصد آراء : 53.40