آقای مفید کیائی نژاد نام پدر : محمد
سال تولد : 1331
محل تولد : طالقان
حوزه انتخابیه : البرز (ساوجبلاغ / طالقان)
تعداد آراء : 42,183 درصد آراء : 30.29

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون فرهنگی سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ "آقای مفید کیائی نژاد"

حوزه انتخابیه : تهران (ساوجبلاغ / طالقان)
تعداد آراء : 79,201 درصد آراء : 52.50
حوزه انتخابیه : تهران (ساوجبلاغ / طالقان)
تعداد آراء : 79,201 درصد آراء : 52.50