نام پدر : مهدی
سال تولد : 1342

حوزه انتخابیه : لرستان (خرم‌آباد)
تعداد آراء : 171,579 درصد آراء : 40.50