نام پدر : محمد
سال تولد : 1342
محل تولد : روانسر

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (ثلاث باباجانی / جوانرود / پاوه)
تعداد آراء : 77,375 درصد آراء : 42.70