نام پدر : کریم
سال تولد : 1328
محل تولد : خرمشهر

حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)
تعداد آراء : 24,206 درصد آراء : 66.70
حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)
تعداد آراء : 24,206 درصد آراء : 66.70
حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر / شادگان)
تعداد آراء : 24,206 درصد آراء : 66.70
حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر / شادگان)
تعداد آراء : 24,206 درصد آراء : 66.70