نام پدر : عزت‌علی
سال تولد : 1336
محل تولد : اسدآباد

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (سنقرکلیایی)
تعداد آراء : 42,898 درصد آراء : 53.80