نام پدر : شاوی
سال تولد : 1338
محل تولد : اهواز

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 130,930 درصد آراء : 48.10