نام پدر : بهروز
سال تولد : 1334
محل تولد : آبادان

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 64,468 درصد آراء : 30.00
حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 64,468 درصد آراء : 30.00