نام پدر : سیدشبل
سال تولد : 1339
محل تولد : خرمشهر

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 130,930 درصد آراء : 42.80
حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 130,930 درصد آراء : 42.80