نام پدر : مهدی
سال تولد : 1322
محل تولد : ساوه

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,629 درصد آراء : 33.90
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,629 درصد آراء : 33.90
حوزه انتخابیه : مرکزی (ساوه)
تعداد آراء : 1,025,629 درصد آراء : 33.90
حوزه انتخابیه : مرکزی (ساوه)
تعداد آراء : 1,025,629 درصد آراء : 33.90
حوزه انتخابیه : مرکزی (ساوه)
تعداد آراء : 1,025,629 درصد آراء : 33.90