نام پدر : سیدمحمد
سال تولد : 1334
محل تولد : ایلام

حوزه انتخابیه : ایلام (ایلام)
تعداد آراء : 80,500 درصد آراء : 53.50