نام پدر : سیدهاشم
سال تولد : 1337
محل تولد : آبادان

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 64,468 درصد آراء : 35.10