نام پدر : محمدتقی
سال تولد : 1340
محل تولد : الیگودرز

حوزه انتخابیه : لرستان ()
تعداد آراء : 45,091 درصد آراء : 50.40