نام پدر : سیدحسن
سال تولد : 1334
محل تولد : ملایر

حوزه انتخابیه : همدان (ملایر)
تعداد آراء : 81,519 درصد آراء : 36.60
حوزه انتخابیه : همدان (ملایر)
تعداد آراء : 81,519 درصد آراء : 36.60