نام پدر : گل‌میرزا
سال تولد : 1330
محل تولد : زنجان

حوزه انتخابیه : زنجان (زنجان / طارم)
تعداد آراء : 97,141 درصد آراء : 43.80
حوزه انتخابیه : زنجان (زنجان)
تعداد آراء : 97,141 درصد آراء : 43.80
حوزه انتخابیه : زنجان (زنجان)
تعداد آراء : 97,141 درصد آراء : 43.80