نام پدر : عباس
سال تولد : 1322
محل تولد : ساوه

حوزه انتخابیه : مرکزی (ساوه)
تعداد آراء : 54,535 درصد آراء : 66.70
حوزه انتخابیه : مرکزی (ساوه)
تعداد آراء : 54,535 درصد آراء : 66.70