نام پدر : یوخنه
سال تولد : 1309
محل تولد : ارومیه

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری / کلدانی)
تعداد آراء : 7,117 درصد آراء : 55.20