نام پدر : عباس
سال تولد : 1329
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,629 درصد آراء : 35.60
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,629 درصد آراء : 35.60