نام پدر : سیدمحب
سال تولد : 1335
محل تولد : باغملک

حوزه انتخابیه : خوزستان (ایذه)
تعداد آراء : 105,817 درصد آراء : 56.30
حوزه انتخابیه : خوزستان (ایذه)
تعداد آراء : 105,817 درصد آراء : 56.30
حوزه انتخابیه : لرستان (ازنا / دورود)
تعداد آراء : 105,817 درصد آراء : 56.30