نام پدر : قلی
سال تولد : 1333

حوزه انتخابیه : مازندران ()
تعداد آراء : 69,164 درصد آراء : 37.60
حوزه انتخابیه : مازندران (رامیان)
تعداد آراء : 69,164 درصد آراء : 37.60