نام پدر : سیدحسین
سال تولد : 1333

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (شیروان)
تعداد آراء : 68,104 درصد آراء : 57.40